top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN ALPHADERM BV

1. Enkel deze algemene voorwaarden van ALPHADERM BV zijn van toepassing op de overeenkomst met de klant, met annulering van de eventuele algemene voorwaarden van de klant. Wanneer een bestelling wordt genoteerd door een agent vanALPHADERM BV, dan heeft ALPHADERM BV het recht om die bestelling niet te aanvaarden, zonder dat zij enige vergoeding verschuldigd is.

 

2. De facturen van ALPHADERM BV zijn contant te betalen bij levering, behoudens afwijkende bepaling in de bijzondere voorwaarden van de overeenkomst. De betalingstermijn en vervaldag waarop de factuur ten laatste betaald moet zijn, staat in dat laatste geval dan expliciet op de factuur vermeld. Ingeval een factuur niet tijdig wordt betaald, is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidinterest verschuldigd van tien procent per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van tien procent op het niet-tijdig betaalde bedrag. Indien het nodig is dat ALPHADERM BV betalingsherinneringen naar de klant moet versturen door een openstaand saldo op de op de factuur vermelde vervaldag, is zij gerechtigd extra kosten naar keuze per herinnering aan te rekenen. De klant dient deze integraal aan ALPHADERM BV te betalen.

 

3. Per bestelling ten bedrage van € 10.000 ex BTW en meer, dient de klant een voorschot van 10% te betalen aan ALPHADERM BV, tenzij het goed gefinancieerd wordt door leasing.

 

4. Indien de klant de aankoop zal laten financieren (door een leasing of lening), dan doet het niet bekomen van die financiering geen afbreuk aan het volledig tot stand komen van de overeenkomst en aan de verplichting tot de betaling van de koopsom.

 

5. Indien de klant de bestelling annuleert of indien de overeenkomst wordt ontbonden door een fout van de klant, dan is de klant aan ALPHADERM BV een schadevergoeding verschuldigd voor de gemaakte kosten en de gederfde winst. Deze schade wordt forfaitair begroot op dertig procent van de koopsom, onverminderd het recht van ALPHADERM BV om hogere schade te bewijzen en te bevorderen.

 

6. De aansprakelijkheid van ALPHADERM BV is beperkt tot een termijn van 12 maanden op nieuwe onderdelen van apparatuur en 3 maanden op tweedehandse of refurbishte onderdelen van apparatuur, ingaande vanaf de dag van de facturatie. Vorderingen die na het verloop van die termijn voor de rechtbank worden ingesteld, zijn laattijdig.

 

7. De contractuele aansprakelijkheid van ALPHADERM BV tegenover haar klant is altijd beperkt tot een maximaal bedrag (in hoofdsom, interesten en kosten) gelijk aan vijftig procent van de contractprijs. ALPHADERM BV kan nooit meer gehouden zijn dan tot de betaling van een bedrag gelijk aan vijftig procent van de contractprijs.

 

8. De contractuele aansprakelijkheid van ALPHADERM BV vervalt van zodra de klant een belangrijk onderdeel van het toestel zonder onze goedkeuring vervangt of wanneer de klant van het toestel een gebruik maakt dat niet conform is aan de voorschriften.

 

9. Bij herstellingen en/of nazichten die uitgevoerd worden door de technieker aangesteld door ALPHADERM BV wordt er standaard een administratiekost + 1e werkuur aangerekend van € 85 ex BTW. Extra werkuren en/of vervangen

onderdelen worden apart bijgerekend op de factuur.

 

10. Bestellingen worden kosteloos verzonden vanaf € 300 ex BTW. Indien de bestelling minder dan € 300 ex BTW

bedraagt, wordt er standaard € 15 ex BTW aan administratie- en verzendingskosten aangerekend.

 

11. De verkochte goederen blijven eigendom van ALPHADERM BV totdat de koopsom volledig is betaald.

 

12. Geschillen kunnen enkel worden aangebracht voor de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde en voor de Vrederechter die zetelt in Oudenaarde.

 

13. Ingeval van tegenstrijdigheid of een verschil van formulering tussen de Nederlandstalige versie van deze voorwaarden en de Franstalige versie, dan geldt enkel de Nederlandstalige versie.

 

14. Behoudens tegenbewijs te leveren door de klant, wordt deze overeenkomst vermoed te zijn afgesloten te Oudenaarde.

bottom of page